حرف آ

جایزه برای دانش آموزان و کلاس اولی ها بر اساس حروف الفبا( حرف آ و الف)

جایزه برای کلاس اولی ها و دانش آموزان حرف الف و آ تشویق یکی از فاکتورهای مهم در عمل یادگیری هست، جایزه دادن یکی از بهترین روش های تش...

ادامه مطلب